Tietosuoja

Pesti Career Day tietosuojaseloste

Päivitetty 27.10.2019

Rekisterinpitäjä Teekkarilupi Oy

Kalervontie 7

90570 Oulu

y-tunnus: 0892027-4

tietosuoja@pestipaivat.fi

Rekisterin nimi Yritysrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus Vaadittujen yrityksen tietojen, ml. edustajan henkilötietojen, kerääminen on edellytys rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen tekemiselle.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja sen asiakkaan väliseen palvelusopimukseen taikka rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppanin väliseen toimittajasopimukseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien täytäntöön paneminen.

Henkilötietojen käyttötarkoituksia on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisten asiakassuhteiden hoitaminen, analysointi, tilastointi, asiakasviestintä, tapahtumien järjestäminen, palautteen kerääminen, sähköisten palveluiden käyttäjähallinta ja virhetilanteiden selvitys, sekä yhteistyökumppanisuhteiden hoitaminen.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän palveluiden markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö -Yrityksen nimi

-Yrityksen laskutusosoite

-Yhteyshenkilön nimi

-Yhteyshenkilön puhelinnumero

-Yhteyshenkilön  sähköpostiosoite

-Yrityksen muiden edustajien sähköpostiosoitteet

-Tunnistautumiseen vaadittavat kirjautumistiedot

-Muut tilaukseen liittyvät tiedot

-Yrityksen lisäämät tapahtuman nettisivuille julkisesti esille tulevat tiedot

Henkilötietojen vastaanottajat Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän toimijat.

Lisäksi henkilötietojen käsittelijänä toimii palveluntarjoaja, jonka palvelimella tietoja säilytetään.

Henkilötietojen kerääminen Henkilötietoja kerätään vain ilmoittautuessa Pesti -tapahtumaan, tai jos yrityksen edustaja muuttaa tietoja olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. Yrityksen tiedot päivitetään vuosittain Pesti-tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä.

Rekisteröity voi lisätä ja päivittää julkisesti tapahtuman nettisivulla näkyviä yrityksen tietoja omatoimisesti kirjautumalla sisään järjestelmään omilla tunnuksillaan, tai pyytämällä rekisterinpitäjää tekemään muutokset.

Muita kuin henkilötietoja voidaan lisäksi täydentää yrityksestä julkisesti saatavilla olevilla tiedoilla.

Henkilötietojen luovutus Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ilman erillistä sopimusta tietojen luovutuksesta (kiinnostus opiskelijayhteistyöstä).

Poikkeustapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa asianomaiselle viranomaiselle tai muulle julkiselle taholle, jos vaatimus perustuu lakiin.

Rekisterin suojaus Rekisterin tietoihin on pääsy vain tässä selosteessa mainituilla tietojen käsittelijöillä.

Henkilötietojen keräämiseen ja säilyttämiseen rekisterinpitäjä käyttää vain palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelymenetelmiä, jotka käsittelevät tietoja ehdottoman luottamuksellisesti, eivät käytä säilyttämiään henkilötietoja mihinkään omaan tarkoitukseen, eivät luovuta niitä eteenpäin, ja joilla on käytössään asianmukaiset suojaukset.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja säilyttävä palveluntarjoaja saattaa siirtää ja käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Rekisterinpitäjä käyttää vain luotettavia palveluntarjoajia, jotka toimivat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Henkilötietojen säilyttämisaika Yrityksen tietoja, ml. henkilötietoja, säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Tietojen säilyttämisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeuksien toteutuminen, sekä molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön sujuvuus ja ylläpito, sekä tiedottaminen ja tulevien tapahtumien markkinointi.
Rekisteröidyn oikeudet ·         oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

·         oikeus saada tarkastella tietoja

·         oikeus oikaista tietoja

·         oikeus poistaa tiedot

·         oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

·         oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

·         oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoitukseen.

Kaikki pyynnöt tulee osoittaa tämän dokumentin alussa annettuun rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Henkilötietoihin ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
Selosteen saatavuus Tämä seloste on nähtävillä osoitteessa www.pestipaivat.fi/fi/tietosuoja